ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HESSELING VLEES B.V.

HESSELING VLEES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen en definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere wederpartij die met ons een overeenkomst aangaat, dan wel ons om een offerte vraagt of die wij een offerte sturen.

Algemene Voorwaarden: deze verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden zoals hier geformuleerd.
Deze Algemene Voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden, zijn gepubliceerd op onze website (www.hesseling.nl).

Hesseling Vlees, ons, wij: Hesseling Vlees B.V. gevestigd te (1446 AB) Purmerend aan de Binnenzeestraat 20, ingescheven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37085186 Offerte: elk schriftelijk aanbod van Hesseling Vlees tot het aangaan van een Overeenkomst.

Order: de door de Afnemer digitaal via het bestelsysteem, of per e-mailbericht, of telefonisch bij Hesseling Vlees geplaatste bestelling voor de levering van Producten. Of als de afnemer een consument is een via de webshop geplaatste bestelling van Producten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hesseling Vlees en de Afnemer ten aanzien van de verkoop en levering van Producten, bestaande uit deze Algemene Voorwaarden, (indien van toepassing) een Offerte, alsmede elke schriftelijke tussen

Partijen overeengekomen wijziging daarvan of aanvullingen daarop; Partijen: Hesseling Vlees en de Afnemer gezamenlijk.

Producten: de producten die de Afnemer op grond van de Overeenkomst koopt van Hesseling Vlees en welke op haar beurt aan Afnemer verkocht en geleverd zullen worden.

Recall: het terugroepen van producten door Hesseling Vlees, waarbij de terugroeping kan plaatsvinden op eigen initiatief van Hesseling Vlees dan wel ingeval Hesseling Vlees hiertoe verplicht zou worden. Voorts ziet dit eveneens op het geven van waarschuwingen met betrekking tot geleverde zaken.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Partijen, waaronder begrepen alle Offertes en alle Overeenkomsten aan/met de Afnemer en de verbintenissen die daaruit voortvloeien.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolg Overeenkomsten. De Afnemer wordt geacht hiermee tevens akkoord te zijn gegaan.

2.3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. In het geval, stilzwijgend dan wel itdrukkelijk, één of meerdere keren van onze Algemene Voorwaarden is afgeweken, kan de Afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot volgende Offertes en/of Overeenkomsten.

2.5. In het geval in rechte mocht komen vast te staan dat één of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of nietig zijn, laat dit de rechtsgeldigheid van de overige voorwaarden onverlet.

2.6. De versie zoals deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst gold, is steeds van toepassing. Onverminderd het voorgaande is Hesseling Vlees gerechtigd haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing na schriftelijke toezending van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door Hesseling Vlees aan Afnemer.

Artikel 3 Offertes

3.1. Tenzij anders vermeld, zijn al onze Aanbiedingen vrijblijvend, en kunnen deze door Hesseling Vlees steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien de Offerte geen termijn van aanvaarding bevat, geldt dat de Offerte na 14 dagen automatisch komt te vervallen.

3.2. Offertes betreffen uitsluitend de daarin genoemde hoeveelheden en Producten en gelden niet bij bestelling van een deel daarvan, evenmin gelden de Offertes voor nabestellingen.

3.3. Hesseling Vlees kan niet aan mondelinge aanbiedingen en/of offertes worden gehouden, tenzij zij deze schriftelijk aan de Afnemer heeft bevestigd. Evenmin kan Hesseling Vlees aan (de inhoud van) een Offerte worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs had kunnen of moeten begrijpen dat de Offerte dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst met de afnemer komt tot stand:
a. nadat wij de Order schriftelijk (elektronisch, per mailbericht dan wel op andere schriftelijke wijze) hebben bevestigd of tot levering van de geplaatste Order zijn overgegaan;
b. de Afnemer een Offerte schriftelijk heeft aanvaard, tenzij Hesseling Vlees binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding schriftelijk heeft herroepen in welk geval geen Overeenkomst tot stand komt.

4.2. Hesseling Vlees is te allen tijde gerechtigd een geplaatste Order te weigeren, zonder opgave van redenen.

4.3. In het geval blijkt dat de Afnemer onvoldoende kredietwaardig is, zulks uitsluitend te onzer beoordeling, kunnen wij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden zonder dat Hesseling Vlees op enige wijze gehouden is tot vergoeding van enige schade en/of kosten. Onverminderd het voorgaande is Hesseling Vlees gerechtigd om voorafgaand aan een Overeenkomst afdoende zekerheid – uitsluitend ter beoordeling aan Hesseling Vlees – voor de nakoming van de verplichtingen door de Afnemer te verlangen alvorens zij een Overeenkomst aangaat.

4.4. Hesseling Vlees kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken. In dat geval kan de Afnemer nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld dan wel dat Hesseling Vlees een vergoeding betaalt voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden of nog te lijden schade.

4.5. Hesseling Vlees heeft het recht de Producten, die op grond van de Overeenkomst moeten worden geleverd, in deelleveringen te leveren.

Artikel 5 Annulering

5.1 De Afnemer kan (een deel van) de Overeenkomst ter zake nog niet uitgeleverde Producten uiterlijk voor 23:59 uur op de werkdag vóór levering schriftelijk kosteloos annuleren. Indien de annulering niet tijdig is gedaan, blijven alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen onverkort in stand.

5.2 Het gestelde in lid 1 van dit artikel geldt niet bij speciale bestellingen. Zoals, maar niet uitsluitend, extreme hoeveelheden of producten die Hesseling Vlees normaal niet in het assortiment heeft.

Artikel 6 Prijzen en betaling

6.1 Onze prijzen zijn in euro en exclusief verschuldigde omzetbelasting en exclusief statiegeld van emballage en administratiekosten, doch inclusief verzendkosten tenzij partijen hierover andere afspraken maken. Deze heffingen en kosten kunnen door Hesseling Vlees afzonderlijk aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

6.2 Onze prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren die op dat moment gelden. In het geval één of meer van die kostprijsfactoren veranderen, zijn wij gerechtigd de (overeengekomen) prijs voor de nog niet geleverde Producten en voor het daarop betrekking hebbende deel van de Overeenkomst te wijzigen.

6.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

6.4 Indien betaling niet binnen 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de Afnemer van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim. Vanaf het intreden van het verzuim tot het moment van algehele voldoening is de Afnemer een vertragingsrente van 1,25% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.

6.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Hesseling Vlees moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden, in afwijking op de wettelijke regelgeving hieromtrent, vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag, met een minimum van € 230,- exclusief btw. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, zullen deze werkelijk gemaakte kosten worden gevorderd.

6.6 Betalingen worden eerst geacht betrekking te hebben op de voldoening van verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde), daarna op de hoofdsom van de langst opeisbare factuur.

6.7 Indien het Hesseling Vlees wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Afnemer in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Hesseling Vlees gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst, in afwijking van de overeengekomen betalingsafspraken, volledige of gedeeltelijk betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidsstelling voor de betalingsverplichtingen van de Afnemer. De Afnemer dient op eerste verzoek van Hesseling Vlees daaraan gehoor te geven. Indien de Afnemer hier geen gehoor aan geeft is Hesseling Vlees, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

6.8 Indien de Afnemer bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Afnemer deze bezwaren uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Hesseling Vlees kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.

6.9 De Afnemer is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Hesseling Vlees op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Hesseling Vlees. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of ten aanzien van de geleverde Producten geven de Afnemer nooit de bevoegdheid betaling op te schorten en/of te verrekenen.

6.10 Ter zake de door Hesseling Vlees verrichte prestaties en de daarvoor door de Afnemer verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Hesseling Vlees volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

6.11 In geval Afnemer een consument is dient betaling plaats te vinden via een van de in onze webshop aangeboden betaalmogelijkheden en altijd voorafgaand aan de levering.

Artikel 7 Levering

7.1 Alle risico’s ter zake van door Hesseling Vlees af te leveren Producten gaan over op de Afnemer op het moment dat de levering van de Producten op grond van deze Algemene Voorwaarden heeft plaatsgevonden. De Producten blijven echter conform artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden het eigendom van Hesseling Vlees totdat de prijs door de Afnemer volledig is betaald.

7.2 Tenzij anders overeengekomen tussen Partijen, voert Hesseling Vlees voor rekening en risico van de Afnemer de bezorging van de reeds aan Afnemer op grond van artikel 7.1 van de Algemene voorwaarden geleverde Producten uit. Bij de bezorging van de Producten tracht Hesseling Vlees de Producten te bezorgen op een temperatuur van maximaal 7 graden Celsius, respectievelijk maximaal 4 graden Celsius bij kip en gevogelte producten. Deze temperaturen kunnen afwijken door onder andere, doch niet beperkt tot de volgende omstandigheden: (te) lange loopafstand van auto naar plaats van bestemming, niet direct beschikbare koelruimte. Het controleren van de temperatuur dient plaats te vinden bij het aanbieden van de goederen.

7.3 Hesseling Vlees is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan eigendommen van de Afnemer of derden bij de bezorging, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (werknemers van) Hesseling Vlees. De Afnemer vrijwaart Hesseling Vlees voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade ontstaan tijdens de levering van de Producten zoals hiervoor genoemd.

7.4 De levertijd gaat in op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt, geldt steeds bij benadering en behelst zo voor ons nooit een fatale termijn. De Afnemer is vanwege het overschrijden van de levertijd niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

7.5 In het geval de Afnemer ons niet in staat stelt de Producten te leveren en/of deze weigert in ontvangst te nemen zijn alle vorderingen op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is Hesseling Vlees gerechtigd om:
– de Producten te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving, in welk geval Hesseling Vlees de Producten bij haar of een derde zal opslaan vanaf het moment van schriftelijke kennisgeving, hetgeen voor rekening en risico, met inbegrip van het risico op achteruitgang van de kwaliteit van de Producten, voor rekening van de Afnemer komt;
of:
– over te gaan tot algehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en de Producten te vernietigen of te verkopen en te leveren aan (een) derde(n).

7.6 Indien Hesseling Vlees, in welke vorm dan ook, schade lijdt als gevolg van het feit dat de Afnemer weigert de bestelde Producten af te nemen, is de Afnemer aansprakelijk voor deze schade.

7.7 Hesseling Vlees is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen), die zij afzonderlijk kan factureren. Een deellevering of samengestelde levering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd, met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

7.8 Indien een artikel niet voorradig is, is Hesseling Vlees gerechtigd een alternatief van gelijkwaardige kwaliteit te leveren.

Artikel 8 Reclame

8.1. De Afnemer is steeds gehouden om binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen twaalf uur na levering van de Producten te onderzoeken of de kwantiteit en de kwaliteit daarvan deugdelijk is en voldoet aan de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

8.2. In het geval de Afnemer een gebrek ontdekt in de kwantiteit en/of kwaliteit van de geleverde Producten, dient de Afnemer het gebrek onverwijld na ontdekking en niet later dan twaalf uur na de levering van de Producten schriftelijk kenbaar te maken aan Hesseling Vlees. Indien de Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde termijn (verborgen gebrek), dient de Afnemer het gebrek binnen vijf dagen na ontdekking daarvan, althans binnen vijf dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk te melden bij Hesseling Vlees.

8.3. De in dit artikel genoemde schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Daarnaast dient de Afnemer daarin tevens melding te maken van het factuurnummer, pakbon- en partijgegevens behorende bij de levering, zodat Hesseling Vlees zo adequaat mogelijk kan reageren op de klacht.

8.4. In het geval een klacht niet binnen de in dit artikel genoemde termijn is gemeld en/of niet voldoet aan de in dit genoemde vereisten, dan vervallen alle rechten van de Afnemer ter zake van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming van rechtswege.

8.5. Indien een klacht door ons gegrond wordt verklaard, hebben wij de keuze om ofwel het desbetreffende deel van de levering opnieuw aan de Afnemer te leveren ofwel om een creditnota aan de Afnemer te versturen voor het desbetreffende deel van de levering, die vervolgens als geannuleerd wordt beschouwd. Indien een klacht gegrond is verklaard heeft de Afnemer geen recht op een andere vorm van (schade)vergoeding dan als aangegeven in de hiervoor geschreven volzin en niet het recht de Overeenkomst te annuleren of te beëindigen.

8.6. De Afnemer is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hesseling Vlees gerechtigd de Producten aan Hesseling Vlees te retourneren.

8.7. De Afnemer dient de betrokken Producten, tot het moment waarop wij deze weer komen ophalen, als een goed huisvader voor eigen rekening en risico te houden. Daarnaast dient de Afnemer te waarborgen dat de Producten vanaf het moment waarop deze aan hem zijn geleverd tot het moment waarop deze weer door ons worden opgehaald zodanig zijn bewaard dat de kwaliteit van de producten is gewaarborgd. De Afnemer dient het waarborgen van die kwaliteit te kunnen aantonen. Hesseling Vlees is gerechtigd een teruggestuurd product niet te accepteren indien niet kan aangetoond worden dat de bewaarvoorschriften gehouden zijn.

8.8. In geval van Recall is afnemer verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen aan Hesseling Vlees alle medewerking te verlenen indien Hesseling Vlees er om welke reden dan ook toe overgaat door haar geleverde zaken uit de markt te nemen of waarschuwingen te geven in verband met door haar geleverde zaken. Afnemer is verplicht alle zaken die onderwerp zijn van de recall en die hij op voorraad heeft tegen vergoeding van de aan hem in rekening gebrachte prijs aan Hesseling Vlees terug te verkopen en te leveren.

8.9. Hesseling Vlees heeft het recht 10% meer of minder te leveren dan is overeengekomen. Tevens is bij geproportioneerd vlees een gewichtsafwijking van 10% meer of minder toegestaan. Een gewichtsafwijking van meer of minder dan 10% en/of een kleine afwijking met betrekking tot kwaliteit levert nimmer een tekortkoming aan de zijde van Hesseling Vlees op.

8.10. In het geval Afnemer een consument is, geldt op al onze verse producten geen herroepingsrecht. Deze producten zijn op grond van de uitsluiting herroepingsrecht bederfelijke waren.

Artikel 9 Emballage en verpakkingen

9.1 Emballage (verpakkingsmateriaal dat niet voor eenmalig gebruik is bestemd) is en blijft eigendom van Hesseling Vlees en mag door de Afnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze bestemd is.

9.2 Het statiegeld dat wij bij de Afnemer in rekening brengen, wordt na het ophalen van de emballage met de volgende bestelling verrekend.

9.3 In het geval emballage is beschadigd, incompleet is of verloren is gegaan, en/of wij schade lijden als gevolg van een schending van het bepaalde in lid 1, dan is de Afnemer aansprakelijk voor de daardoor door ons geleden schade

9.4 De verpakking voor eenmalig gebruik is inbegrepen in de prijs, wordt meegewogen en vormt zo onderdeel van het product.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1. Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Hesseling Vlees jegens de Afnemer aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is vastgelegd:
a. Hesseling Vlees is nimmer aansprakelijk voor de door de Afnemer geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie noch voor schade die elders in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten;
b. De aansprakelijkheid van Hesseling Vlees, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Afnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Hesseling Vlees in voorkomend geval uitkeert;
c. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Hesseling Vlees – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat onze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Producten:

10.2. Hesseling Vlees heeft te allen tijde het recht om in plaats van het vergoeden van schade, in geval van een levering van Producten die niet overeenstemt met hetgeen op grond van de Overeenkomst geleverd had moeten worden, te kiezen voor het alsnog leveren van (nieuwe) Producten dan wel het vervangen van de gebrekkige Producten.

10.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Hesseling Vlees en/of van medewerkers van Hesseling Vlees.

10.4 Schade waarvoor Hesseling Vlees aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 30 kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Hesseling Vlees te worden gemeld, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Afnemer aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

10.5 Onverminderd het hiervoor bepaalde, vervalt een aansprakelijkheidsvordering jegens Hesseling Vlees binnen twaalf maanden nadat de Afnemer bekend is geraakt met het schadetoebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

10.6 De Afnemer vrijwaart ons tegen aanspraken van derden voor zover deze het gevolg zijn van handelen en/of nalaten van de Afnemer en/of een tekortkoming door de Afnemer in de uitvoering van de Overeenkomst, als ook voor aanspraken van derden betreffende schade waarvoor wij de aansprakelijkheid jegens de Afnemer uitdrukkelijk hebben uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet voorzien, waarop Hesseling Vlees geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hesseling Vlees niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen dan wel waardoor het voor Hesseling Vlees dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Hesseling Vlees kan worden verwacht. Hieronder vallen onder meer – maar niet uitsluitend – werkstakingen in het bedrijf van Hesseling Vlees of van derden, extreme weersomstandigheden, leveringsproblemen bij toeleveranciers, storingen in de levering van energie en de omstandigheid dat Hesseling Vlees een prestatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, alsook defecten aan vervoermiddelen en andere transport belemmeringen. Hesseling Vlees heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Hesseling Vlees haar verbintenis had moeten nakomen.

11.2 De uitvoering van onze verplichtingen wordt zo lang als de overmacht duurt opgeschort. Mocht sprake zijn van een overmacht situatie die langer dan drie maanden voortduurt, dan zijn wij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Afnemer zonder gehoudenheid tot vergoeding van enige schade en/of kosten.

Artikel 12 Opzegging en ontbinding

12.1 Wij hebben het recht de Overeenkomst(en) met de Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang op te zeggen of ter keuze aan ons geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. de Afnemer in verzuim is met de nakoming van de verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst(en) voortvloeien;
b. de Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c. het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
d. de onderneming van de Afnemer wordt geliquideerd, de Afnemer zijn huidige onderneming staakt of (de zeggenschap in) de onderneming van de Afnemer al dan niet door middel van een aandelentransactie wordt overgedragen;
e. de Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen jegens ons na te kunnen komen.
f. wij zelf niet beleverd worden, het Product verloren gaat, waaronder begrepen afkeuring door de veterinaire dienst, dan wel keuringsdienst van waren, of ieder andere met controle belaste dienst.

12.2 In de gevallen waarin Hesseling Vlees gebruik maakt van haar bevoegdheid zoals opgenomen onder lid 1 sub a tot en met f van dit artikel heeft de Afnemer geen aanspraak op enigerlei (financiële) tegemoetkoming en/of vergoeding van schade.

12.3 Indien de beëindiging op grond van dit artikel aan de Afnemer is toe te rekenen, heeft Hesseling Vlees het recht op vergoeding van de schade die zij daardoor lijdt en nog zal lijden.

12.4 In het geval wij een Overeenkomst opzeggen of ontbinden, is onze vordering op de Afnemer, vermeerderd met rente, eventuele schaden en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

12.5 De Afnemer kan de Overeenkomst niet geheel/gedeeltelijk opzeggen en/of zijn verplichtingen opschorten in het geval hij zelf in verzuim is.

12.6 Indien tussen de Afnemer en ons op enig moment een duurovereenkomst tot stand zou komen, zijn wij te allen tijde, onverminderd de overige aan ons toekomende rechten, gerechtigd om deze duurovereenkomst zonder reden op te zeggen met inachtneming van een termijn van 1 (één) maand. Indien er een gegronde reden is voor beëindiging, zijn wij gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Het eigendom van de door Hesseling Vlees aan de Afnemer afgeleverde Producten gaat pas over op de Afnemer als de Afnemer alles heeft voldaan inzake hetgeen de Afnemer uit hoofde van alle Overeenkomsten met de Afnemer en in dat kader geleverde Goederen te vorderen mocht hebben of krijgen met de wederpartij en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.

13.2 Hesseling Vlees raakt haar (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de Afnemer de van Hesseling Vlees ontvangen Producten ver- of bewerkt. De Afnemer gaat bedoelde Producten in dat geval automatisch houden voor Hesseling Vlees.

13.3 Indien de Afnemer haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Hesseling Vlees gerechtigd de geleverde Producten waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of bij derden die deze Producten voor de Afnemer houden, direct weg te (doen) halen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de factuurwaarde van de betreffende Producten per dag of dagdeel dat de Afnemer deze verplichting niet nakomt van al hetgeen de Afnemer aan Hesseling Vlees is verschuldigd, onverminderd het recht nakoming van de in de vorige zin genoemde verplichtingen en/of schadevergoeding te vorderen.

13.4 Voor de op grond van dit artikel teruggenomen Goederen wordt de Afnemer gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen Producten op de dag van de terugname.

13.5 Tevens geldt dat Hesseling Vlees op eerste verzoek een stil pandrecht verkrijgt op de aan de Afnemer geleverde Producten. Dit pandrecht strekt eveneens tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen Hesseling Vlees van de Afnemer te vorderen heeft of zal krijgen. De Afnemer zal op eerste verzoek van Hesseling Vlees een akte tot vestiging van pandrecht tekenen en deze registreren bij de belastingdienst.

Artikel 14 Verwerking (persoons-)gegevens

14.1 Wij verwerken (persoons)gegevens van de Afnemer in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst. De Afnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat wij steeds over de juiste gegevens beschikken.

14.2 Op onze website staat een privacyverklaring (https://www.hesseling.nl/cookie-privacy-verklaring/) waarin de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken wordt toegelicht. Wij waarborgen voorts dat onze verwerking van persoonsgegevens steeds in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 15 Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 De Afnemer is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

15.2 Hesseling Vlees is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde te verkopen en/of over te dragen alsmede zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op al onze Offertes en Overeenkomsten, daaronder begrepen de onderhandelingen over de totstandkoming van een Overeenkomst, is uitsluitend en alleen Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Geschillen die in verband met een Overeenkomst ontstaan, (geschillen over het bestaan en de geldigheid van een Overeenkomst daaronder begrepen), kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam. Wij hebben evenwel de keuze om, in plaats daarvan, enig geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Afnemer.

Neem contact met ons op

Zin gekregen om ons assortiment op de kaart te zetten of heb je een vraag? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder.

Openingstijden

M-V: 6:00 - 15:30
Zat: 6:00 - 12:30
Zon
: Gesloten